NAJWIĘKSZY  ZESPÓŁ ROCKOWY

REGULAMIN

1. INFORMACJE  OGÓLNE:

Na potrzeby niniejszego regulaminu, dla „Największego Zespołu ROCKowego”, przyjmuje się nazwę skróconą: „NZR”.

Organizator:
Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce,
tel.: 41 345-27-37, email: sekretariat@dkbialogon.pl

Pomysłodawcy:
Rafał i Krzysztof Pitula – Szkoła Muzyczna „CASIO” Kielce

Partnerzy:
– ZHP Chorągiew Kielecka
– Szkoła Muzyczna CASIO Kielce

Termin:   19 lipca 2020 r.

Miejsce:   Profil Facebook organizatora

2. ZAŁOŻENIA:

Głównym celem akcji NZR jest jednoczesne skupienie jak największej liczby wokalistów oraz instrumentalistów grających na: gitarach elektrycznych, akustycznych, basowych i na perkusji, oraz wspólne muzyczne wykonanie wybranych utworów.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich chętnych – muzykujących, z całej Polski ( wiek nie gra roli!  :))

Wspomniany wyżej utwór zaaranżowany został przez Rafała i Krzysztofa Pitulów, Dariusza Jurkowskiego, Michała Berlińskiego, Daniela Ksela i Macieja Duńca

Materiał ten, w formie nutowej i wideo, z podziałem na poszczególne instrumenty, został zamieszczony na stronie internetowej NZR, jako instruktaż dla wszystkich osób chcących wziąć udział w naszej akcji.

3. REKRUTACJA

Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w akcji NZR należy przygotować się do grania i połączyć się z nami linkiem www.dkbialogon.pl/nzr-online.

4. PROGRAM  AKCJI  NZR W  DNIU  19.07.2020:

– logowanie się uczestników on-line

– próby przed koncertem: 19:15 – 19:45

– start koncertu Największego Zespołu Rockowego: 20:00

Prowadzący akcję NZR:

– gitara elektryczna:   Rafał Pitula
– gitara basowa:         Dariusz Jurkowski
– gitara akustyczna:   Daniel Ksel
– perkusja:                  Krzysztof Pitula
– wokal:                     Maciej Duniec

Koncert ma charakter otwarty – wstęp wolny.

5. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Dane osobowe są przekazywane organizatorowi na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie
ich w formularzu zgłoszenia jest warunkiem wzięcia udziału w NZR.
2. Uczestnicy NZR wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa do
rejestracji artystycznych wykonań, z możliwością przenoszenia ich na osoby trzecie, w zakresie
określonym w pkt. 6.7 regulaminu.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 6.6 obejmuje następujące pola eksploatacji:
– utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
– utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
– zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego
zapisu;
– wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy nośników, na
których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży, użyczenia oraz najmu)
– rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja
i transmisja występów w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
– umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej NZR;
– publiczne odtwarzanie;
– wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele,
a w szczególności w dziele zależnym.
4. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega
sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
5. Akcja z przyczyn niezależnych od Organizatora może być w dowolnym momencie odwołana.
6. Zgłoszenie do udziału w NZR jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator „NZR”:

Dom Kultury Białogon, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce

Tel. +48 41 344 65 55; www.dkbialogon.pl, e-­‐mail: sekretariat@dkbialogon.pl

Naucz się!

Wróć do NZR