Regulamin Koncertów

Regulamin Koncertów

Regulamin Koncertu w Parku Miejskim 10 lipca 2021r. organizowanego w ramach 48. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce – 2021 w okresie ograniczeń wywołanych epidemią koronawirusa.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczestników wydarzeń kulturalnych, artystów jak i pracowników wraz z wolontariuszami, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka i Dom Kultury „BIAŁOGON” (zwane dalej ZHP-DKB) wprowadza procedurę sanitarną dotyczącą sposobu korzystania z oferty koncertów plenerowych (zwanych dalej wydarzeniem). Niniejsza procedura i regulamin będzie aktualizowana w zależności od rozwoju sytuacji.

I. Informacje dla widzów
1. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
2. Wydarzenia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych miejscach i czasie podanym na różnych nośnikach.
3. Udostępnionych zostanie maksymalnie 250 miejsc siedzących.
4. Obowiązuje dystans 1,5 metra między widzami.

5. Obowiązek zachowania odstępu między widzami nie dotyczy:
a) uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) uczestnika, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

II. Wytyczne dla widzów
1.Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
2.Uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia ma obowiązek zdezynfekować dłonie.
3.Uczestnik przed wejściem na teren wydarzenia ma obowiązek założyć maskę i pozostać w niej na czas całego wydarzenia.
4.Uczestnicy przy wejściu na teren wydarzenia powinni być oddaleni od siebie o minimum 1,5metra.
5.Po zakończeniu wydarzenia prosimy uczestników o opuszczanie terenu z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
6.Uczestnik po wyjściu z terenu wydarzenia będzie miał możliwość wyrzucenia jednorazowych rękawiczek i maseczek do oznaczonego kosza na śmieci oraz ponownej dezynfekcji dłoni.

III. Pozostałe informacje
1.Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.